ventascentral.com

 
Main / Casino / Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo.pdf

Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo.pdf

Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo.pdf

Name: Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo.pdf

File size: 805mb

Language: English

Rating: 6/10

Download

 

Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Guutummaatti ykn gartokkoon isaa afaan oliin argama. Kitaaba Qulqulluu Hiika Addunyaa Haaraa (Maatewos-Mulʼata). Daftee baafachuu akka dandeessuuf, kitaabonni Kitaaba Qulqulluu fi boqonnaawwan isaanii duraa duubaan kaaʼamaniiru. Kitaabni Qulqulluun Hiika . 15 Apr keessatti argaman Macaafa Qulqulluu afaan Oromoo bara maxxanfamerraa kan fudhatamanidha. Caq- asawwan tokko tokko dalga.

ATI MACAAFA OULOULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! .. O Kiitaaba Qulqulluu sadarkaa Ameerikaa Haarawaa aadaa Kiriikii fi afaan Ibrootaa isa. Mul'atni kitaabni inni dhumaa macaafa Qulqulluu,. Waaqni hammam dingii akka ta'e nutti ni hima wanti wantoota hundumaa caalaa dinqii ta'e, karaa baay'ee. Barumsa Hordoffii Lubbuu haaraa (pdf). - kun namootni Macaafa/Kitaans Qulqulluu Afaan Oromoo bilisaan download godhachuuf kana tuqaa · (clik this link to.

Kutaa Qư'annaa Macaafa qulqulluu 'Karoora Waaqayyoo fillannoo keenya 'jedhu Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo bara waldaa Macaafa Qulqulluu. Download Oromo Bible - This app give you complete Afaan Oromo Bible known as Kitaaba Qulqulluu. We offer Latin and Ethiopic Script in PDF formats. Also we KITAABA QULQULLUU HIIKA ADDUNYAA HAARAA Kitaabota Kitaaba Qulqul. HAARAA Kitaabota Kitaaba Qulqulluu and Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo. Get this from a library! Macaafa qulqulluu: afaan oromoo.. [YaʼItyop̣yā maṣhaf qedus māh̲bar.;]. Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. Gara Hiika Afaan Oromoo www. Fuulawwan nuyi Afaan Oromootiin qabnu Kan armaan gaditti. fudhatame /MaCaafa Qulquiluu Hiika Addurmyaa Haaraa afaan lngiliffaa ammayyaatiin kan isa gargaaru ta'uu isaa ilaaluuf Macaafa Qulqulluu qoree ture.

More:


В© 2018 ventascentral.com - all rights reserved!